Rezervaţii Naturale

Ariile naturale protejate sunt zone terestre, acvatice şi/sau subterane, cu perimetru legal stabilit şi având un regim special de ocrotire şi conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită, care au un regim special de protecţie şi conservare, stabilit conform prevederilor legale.

AREALUL TURISTIC TÂRGU JIU

– Pădurea Botorogi – Comuna Dăneşti (106 ha); Arboret tipic de luncă cu specii de Fritillaria meleagris şi Convalaria majalis.

AREALUL VÂLCAN – MOTRU

Cuprinde numeroase rezervaţii şi monumente ale naturii fiind zona cu cea mai mare densitate de pe întreg teritoriul judeţului Gorj:

-Peştera Lazului – Comuna Padeş (2 ha); Fenomene carstice spectaculoase cu aspecte concreţionare, galerii inguste;

-Pădurea Gorganu -Comuna Padeş, satul Motru Sec (21,30 ha); Specii de alun turcesc şi floră însoţitoare;

-Muntele Oslea – Comunele Padeş şi Tismana (280 ha); Creasta calcaroasă, versant sudic abrupt, pajişte cu diversitate floristică deosebită, cu specii de Nigritella Nigra şi Daphne Cnemorum;

Izvoarele Izvarnei – Comuna Tismana (500 ha); Pentru izbucuri, relief carstic cu frumoasele peisaje (peştera Fuşteica şi cheile Izvarnei), floră şi faună cu elemente sudice;

-Cornetul Pocruiei – Comuna Tismana (70 ha); Arboret de stejar pufos, scumpie şi flora însoţitoare;

-Pădurea Tismana-Pocruia – Comuna Tismana (51,60 ha) forestieră, unde sunt prezente specii de castani comestibili (Castanea vesca, Castanea sativa) fiind şi rezervaţie ştiinţifică şi seminceră. Pe alocuri acestea sunt în amestec cu specii de stejar şi fag;

– Dumbrava Tismanei – Comuna Tismana (363 ha); Specii de stejar şi aspect peisagistic deosebit;

-Piatra Andreaua – Comuna Tismana, satul Sohodol (1ha);

-Peştera Gura Plaiului – Comuna Tismana (10 ha); Speologică, cu o lungime de 150 km cu o intrare prin aven, monument al naturii, neamenajat turistic, în prezent nu se vizitează;

-Cotul cu Aluni -Comuna Tismana (25 ha); Specii de alun turcesc, carpen , frasin, corn, scumpie, frăsiniţă şi flora însoţitoare de origine mediteraneană;

-Rezervaţia botanică Cioclovina -Comuna Tismana (12 ha); Porţiunea dinspre vârf cu pajişte de stâncărie şi specii rare de sorb;

-Piatra Boroştenilor -Comuna Pestişani (28 ha); Vegetaţie de stâncărie şi făgete cu hepatica transilvanica;

-Izbucul Jaleşului -Comuna Runcu (20 ha); relief carstic, floră şi faună specifice;

-Cheile Sohodolului – rezervaţie complexă, pe o lungime de 10 km, de interes peisagistic şi floristic – Comuna Runcu (350 ha); Aspect peisagistic deosebit, câmpurile de lapiezuri de la Tufaia, peşterile, izbucurile, vegetaţia de stâncărie calcaroasă cu multe rarităţi floristice, specii rare de faună;

– Cheile Gropului Sec – Comuna Runcu, sat Bâlta (1562 ha); Relief carstic complex, izvoare carstice, pâlcuri de Pinus nigra  var. banatica în amestec cu pinus silvestris;

– Cheile Pătrunsa – Comuna Runcu (10 ha);

– Cheile Şuşiţei – Comuna Runcu, sat Dobriţa (10 ha);

– Pădurea Răchiţeaua – Comuna Runcu (1200 ha); Aspect peisagistic şi floră însoţitoare;

– Dealul Gornăcelu – comuna Schela (1 ha); Depozite de tip recifal cu Serpula gregalis, Cardium sp.;

– Pădurea Gornicel – Bumbesti-Jiu, satul Pleşa (85 ha); Pin silvestru şi floră însoţitoare;

– Stâncile Rafaila -Oraşul Bumbeşti-Jiu (1 ha);

– Sfinxul Lainicilor -Oraşul Bumbeşti-Jiu (1 ha);

– Pădurea Chitu-Bratcu – Oraşul Bumbeşti-Jiu (1319 ha); Pădure de conifere cu floră şi faună însoţitoare;

AREALUL TURISTIC PARÂNG – OLTEȚ

Cuprinde elemente de natura monumentelor naturii reprezentate prin:

-Peştera Muierii – speologică, cu 4 niveluri carstice, situată în apropierea Cheilor Galbenului, monument al naturii, amenajat pentru vizitare (electrificat) – Comuna Baia de Fier (19 ha);

-Peştera Iedului – Comuna Baia de Fier (1 ha);

-Pădurea Polovragi – Comuna Polovragi (10 ha); Specii de castan comestibil şi flora însoţitoare, fiind şi rezervaţie ştiinţifică şi seminceră;

-Cheile Olteţului – Comuna Polovragi (150 ha); Aspectul peisagistic, zona carstică cu chei săpate în calcare având şi mici grote, rarităţi floristice existând circa 400 specii de plante, unele cu caracter de unicat, şi faunistice, rezervaţia arheologică de la Crucea lui Ursache;

-Peştera Polovragi – Comuna Polovragi (1ha); Celebră prin grota de intrare şi prin galeriile de o lungime semnificativă, incomplet cercetată, inclusă în circuitul turistic;

-Rezervaţia Parâng – Novaci – oraşul Novaci (2000 ha); Pentru fenomene de glaciaţiune cuaternară, floră şi faună deosebite;

-Pădurea de molid de la Măcăria – oraşul Novaci (400 ha); Exemplare seculare, fiind rezervaţie seminceră;

-Pădurea de fag  de la Măcăria – oraşul Novaci (150 ha); Exemplare de fag oriental, fiind rezervaţie seminceră;

-Pădurea Bărcului – Oraşul Novaci (25 ha); Pădure de stejar, rezervaţie seminceră;

-Locul fosilifer Buzeşti – Comuna Crasna (1ha);

-Piatra Buha – Comuna Săcelu (1 ha); Martor de eroziune;

-Piatra Biserica Dracilor – Comuna Săcelu, satul Blahniţa de Sus (1 ha);

-Formaţiunile eocene de la Săcelu – Comuna Săcelu (1 ha); Aspecte de relief spectaculoase, râpe şi abrupturi, sfincşi;

-Valea Sodomului – Comuna Săcelu (1 ha); Marno-calcare şistoase, şisturi calcaroase sunătoare cu Clupea Gorjensis;

-Izvoarele minerale Săcelu – Comuna Săcelu (1 ha); Ape sulfuroase, clorurate, iodurate, bromurate, cu efect terapeutic;

-Valea Ibanului – Comuna Scoarţa, satul Bobu (1 ha); Depozite din Ponţian cu specii de Parvidacna Planicostata;

AREALUL DEALURILE GETICE

Prezintă monumente geologice în exclusivitate, ce pot fi integrate uşor în activităţi turistice în condiţiile unor amenajări corespunzătoare de protecţie şi vizitare:

-Locul fosilifer Groşerea -Comuna Aninoasa (1 ha); Faună sarmaţiană;

-Locul fosilifer Gârbovu -Comuna Turceni (1 ha); Faună sarmaţiană;

-Locul fosilifer Săuleşti -Comuna Săuleşti (1 ha);

-Locul fosilifer Valea Desului -Comuna Vladimir (1 ha); Faună levantină.